İnancımız

tevrati-ve-incili-tamir-etmek-660x330

İnanç Bildirgemiz

1)    TANRI

Tek Tanrı’ya inanırız. (Yasanın Tekrarı 6:4; Yeşaya 43:10; 1. Timoteos 2:5)

Göklerin ve yerin, her şeyin yaratıcısı; var olan, var olmuş ve var olacak olan; başlangıç ve son O’dur (Yaratılış 1:1; Vahiy 1:8).

Tanrı ruhtur (Yuh. 4:24), sonsuzdur (Yer. 23:23-24; Mezmurlar 90:2), değişmezdir (Yak. 1:17).

Egemen ve bağımsızdır; bütün varlıklar ona bağımlıdır. (Yeşaya 40:12-26).

Adil ve doğrudur (Mezmurlar 9:7-9; 11:7); sevgi, lütuf ve merhamet gösterir (Mezmurlar 136:1-26; 1.Yuh. 4:4-11); gerçek ve sadıktır (Çölde Sayım 23:19); her şeye gücü yeter (Yeremya 32:17); kutsaldır (1. Petrus 1:16).

Sonsuzluktan beri ve sonsuza dek, tek ve aynı Tanrı üç benlikte bulunmaktadır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh (Matta 28:19).

Bu üç benlik Tanrı’nın tekliği içinde öz, varlık ve yetki açısından aynı, işlev açısından değişik, birbirlerine eşit ve birbirleriyle uyumlu olarak bulunmaktadır.

 

  • Baba … Yaratılışın, İsa Mesih’in, İsrail’in ve bütün yaratılışın Babası’dır. (Elçilerin İşleri 17:29; Matta 3:17; Mısırdan Çıkış 4:22; Galatyalılar 3:26). Görkemli ve kutsaldır, kimse O’nun yüzüne bakıp sağ kalamaz (Mısırdan Çıkış 33:20) ama kaybolmuş ve günaha kapılmış çocuklarına duyduğu sevgi ve merhamet nedeniyle karşılıksız olarak oğlu İsa Mesih’i göndermiştir (2 Korintliler 5:18). Duaları işitir ve yanıtlar (1. Yuhanna 5:14-15).
  • Oğul … Kutsal Ruh aracılığıyla bakire Meryem’den doğmuş ve insan bedeni almıştır (Matta 1:18-26). Günahsız yaşamasına karşın insanlığın günahlarını, acılarını taşımıştır (2. Korintliler 5:21; Yeşaya 53:4). Golgota’ da bütün insanlığın günahı için çarmıhta ölerek (İbraniler 9:11-10:18) kendisine iman edenler için kurtuluşu satın almıştır (1. Korintliler 7:23; Vahiy 5:9). Ölümden dirilerek ölümü yenmiş ve göğe yükselmiştir (1. Timoteos 1:9; Luka 24:1-53). Baba’nın sağ yanında oturarak inanlılar için aracılık eder, korur, güvence verir ve onları savunur (İbraniler 7:25-26; 1. Yuhanna 2:1). Tanrılığın bütün sıfatlarına sahiptir.
  • Kutsal Ruh … Tanrı’nın her şeyi bilen, her yerde bulunan Ruhu’dur (1. Korintliler 2:10-11; Mezmurlar 139:7). Dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda suçlu olduğunu gösterir (Yuh.16:7-11). Günahkarları kurtarıcıya yöneltir, inanlılarda konut kurar (Romalılar 8:9), yeniden doğmasını sağlar (Yuhanna 3:3), mühürler (2 Korintliler 1:22). Her inanlıya tanrısal yaşamı ve hizmeti için yol gösterir, eğitir, olgunlaştırır, ruhsal armağanlar ve güç verir ve onları böylece Rab’bin görkemli gelişine hazırlar (1. Korintliler 12:7-11; Galatyalılar 5:13-17; 1. Korintliler 6-16). Tanrılığın bütün sıfatlarına sahiptir.

2)    KUTSAL KİTAP

66 bölümden oluşan Kutsal Kitap’ın yaşayan Tanrı’nın sözü olduğuna inanırız. (Kutsal Kitap İslam kültüründe Tevrat, Zebur ve İncil olarak bilinir.) Kutsal Kitap her zaman kalıcıdır, güvenilirdir ve değiştirilmez (Matta 5:17-20; 24:35). Bütün insanların kurtuluşu için eksiksiz Tanrı esinidir (2. Timoteos 3:16-17). Kutsal Ruh tarafından esinlenen Kutsal Kitap bütün insanların yaşamları için en yetkili unsurdur ve onların yaşamlarını aydınlatır (2. Petrus 1:19-21; Yuhanna 5:39).

3)    İNSANIN GÜNAHLILIĞI

İnsanın Tanrı benzeyişinde yaratıldığına, önceleri kutsal ve pak olduğuna ama kendi iradesiyle söz dinlemezlik ettiğine, ve günah işlediğine inanırız (Yaratılış 1:27, 3:1-24). Böylece Aden Bahçesindeki paklıktan günahın ve kötülüğün derinliklerine atılmıştır ve bunun sonucu olarak bütün insanlık günahlıdır ve şeytana satılmıştır (Romalılar 5:12-19; 8:7; Galatyalılar 3:22). İnsanlar, günahları nedeniyle Tanrı’nın yasasında gerekenleri yerine getiremezler ve sevap işleyerek günahlarını örtemezler (Efesliler 2:3,9; Romalılar 3:20). İnsan doğal benliği nedeniyle günaha eğilimlidir ve suçludur; hiçbir özrü yoktur. Adil ve kutsal Tanrı’nın yargısını hak etmiştir (Romalılar 1:20; 7:13-24; 1:18-32).

4)    TANRININ KURTULUŞ TASARISI

Biz daha günahkarken Mesih’in bizim için öldüğüne inanırız (Romalılar 5:8). İsa Mesih karşılıksız, Baba tarafından görevlendirilerek, günahkarların yerine, onların günahlarını üstlenerek, cezalarını üzerine alarak, onlar yerine ölerek (Titus 2:14), günahların cezasını bütünüyle ödemiş ve O’na inanan herkesi bağışlatmıştır (1 Yuhanna 2:2). İsa Mesih’in çarmıhta günahları bağışlattığını kabul eden ve buna inanan herkes, her günahkar suçlarından (İbraniler 7:25; 1 Yuhanna 1:9) ve şeytanın egemenliğinden kurtulur (Koloseliler 2:13-15)

5)    LÜTUFLA KURTULUŞ

Günahkarların kurtuluşunun bütünüyle lütufla olduğuna inanırız (Efesliler 2:8). Kendimizi aklamak için yeterince doğru yada iyi olmamız, yeterince sevap işlememiz olanaksızdır (Romalılar 3:10, 23). Bizi kanıyla aklayan ve satın alan Kurtarıcımız Mesih’in merhameti ve sevgisine kendimizi teslim ederiz. Vaadinden şaşmayacağına güvenerek karşılıksız sevgi ve bağışlama armağanını kabul ederiz (Galatyalılar 2:11-21; Romalılar 6:23).

6)    KURTULUŞU KABUL ETMEK

Günahlarından dolayı pişman olan ve İsa Mesih’in onun günahları için çarmıhta öldüğüne, Tanrı’nın üçüncü gün İsa’yı dirilttiğine inanan ve İsa Mesih’i RAB’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden herkesin kurtuluşa karşılıksız olarak kavuştuğuna inanırız (Romalılar 10:9). Kurtuluş yalnızca İsa Mesih’e imanla olur (Yuhanna 14:6). Değerli kanı aracılığıyla Kendisine iman edenleri aklayan, merhamet ve bağışlama sunan İsa Mesih inanlılar için sonsuz bir güvencedir (Luka 1:77-79; Yuhanna 6:37; 10:28-29).

7)    YENİDEN DOĞUŞ VE İNANLI YAŞAMI

İman eden herkesin yüreğinde ve yaşamında değişiklikler gerçekleştiğine inanırız. İsa Mesih’e iman eden bir günahkar Kutsal Ruh’un sağladığı yeniden doğuşa kavuşur (Yuhanna 3:3). Yaşamındaki eski şeyler geçmiş her şey yeni olmaya başlamıştır (2. Korintliler 5:17). İmanlı gündelik yaşamında Tanrı’nın Kutsal Ruhu aracılığıyla eski bağlarından özgür kılınır ve Mesih’e benzemek üzere kutsallık yolunda değiştirilir (2. Korintliler 3:16-18).

İsa Mesih aracılığıyla doğruluğa kavuşan ve Tanrı’nın Ruhu’nu alan inanlıların sahip oldukları konuma uygun yeni hedeflere, isteklere, yeni ve zaferli bir yaşam anlayışına sahip olduklarına inanırız (Galatyalılar 2:20; Efesliler 4:1). Kutsallık yolunda büyüyen inanlıların yaşamlarında Ruh’un meyvesi görünür (Galatyalılar 5:16-26). Her konuda Tanrı’nı sözünü dinleyerek ışıkta yürürler (1. Yuhanna 1:5 – 2:6).  Kutsal Kitap’a uygun olmayan her türlü davranıştan uzak dururlar (Titus 2:11-14). Tanrı’nın egemenliğinin bir müjdecisi, gerçek bir tanık olarak yaşarlar (1.Petrus 2:11-22, 3:15). Her eylemleriyle Tanrı’yı hoşnut etmeye çabalarlar (Koloseliler 3:23).

8)    SU VAFTİZİ VE RAB’BİN SOFRASI

Rab’bimizin bir buyruğu olarak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla, inanlıların suya batırılıp çıkartılmasıyla yapılan su vaftizinin, inanlının ruhsal yaşamındaki değişikliklere ilişkin insanların önünde yaptığı simgesel bir tanıklık olduğuna inanırız (Matta 28:19; Galatyalılar 3:27-28). Vaftiz bütün inanlılara İsa Mesih’in eşsiz ölümünü anımsatır. İsa Mesih’e iman edenler de vaftiz aracılığıyla O’nunla birlikte gömüldüklerini ve Baba’nın Mesih’i yücelik içinde dirilttiği gibi yeni bir yaşam sürmek üzere dirildiklerine inanırlar (Romalılar 6:4; Koloseliler 2:12).

Rab İsa’nın bütün insanlar için sunduğu bedenini ve döktüğü kanını anmak için İsa Mesih’in başlattığı Rab’bin Sofrası törenini O’nun tekrar gelişine dek uygulamamızın Rab’bin kilisesine verdiği bir buyruk olduğuna inanırız (1. Korintliler 11:17-34). Vaftiz ve Rab’bin Sofrasına katılmak her inanlının görevi olmasına karşın kurtuluş içi ön koşul değildir.

9)    KUTSAL RUH’LA VAFTİZ,VE KUTSAL RUH İLE DOLU YAŞAM

Kutsal Ruh’un vaftizinin İsa’nın vaat ettiği Yardımcı’nın, Gerçeğin Ruhu’nun inanlıların içerisinde yaşaması olduğuna inanırız (Yuhanna 14:16-17). Kutsal Ruh vaftizinin amacı inanlının göksel bir güçle donatılması (Elçilerin İşleri 1:5, 8); Rab İsa’nın yüceltilmesi, İsa’ya tanıklık edilirken esinle dolu olunması, dua içinde kutsal ve olgun bir yaşam için inanlıya yardım edilmesidir. İnanlı, her zaman Kutsal Kitap’ta örnekleriyle karşılaştığı biçimde Kutsal Ruh’la vaftiz olmayı bekleyebilir (Elçilerin İşleri 10:44-47; 19:6).

Her inanlının, Kutsal Ruh’un içinde yaşadığı tapınak olduğuna inanırız (1 Korintliler 6:19). Bu nedenle inanlılar Kutsal Ruh’u kederlendirmeyen, iyi niyetli, barışçıl, şefkatli ve dua içinde bir yaşam sürmelidirler (Efesliler 4:30-32; 6:18). Tanrı’nın isteğine uygun bir biçimde düşünen ve yaşayan, kendilerini diri kurbanlar olarak Tanrı’ya sunan (Romalılar 12:1-2), benliğin arzularını değil Ruh’un yönetimini arayan, Ruh’un izinde yürüyen (Galatyalılar 5:16, 25) kişiler olmalıdırlar. Böyle yaşayan inanlılar Ruh’la dolu bir yaşam süreceklerdir.

10)    KUTSAL RUH’UN MEYVESİ VE ARMAĞANLARI

Kutsal Ruh’un Mesih’in kilisesine Pentikost gününden günümüze dek çeşitli armağanlar verdiğine inanırız: elçilik, peygamberlik, hizmet, öğretmenlik, öğütçülük, bağış verme, yöneticilik, merhamet, bilgece konuşma, bilgi, iman, hastaları iyileştirme, mucizeler, ruhları ayırt etme, yabancı diller, yabancı dillerin çevirisi, önderlik, müjdecilik. Bu armağanlar listesinin bitmemiş olduğuna, Kutsal Ruh’un gerekli gördüğünde daha başka armağanlarda verebileceğine inanırız. Çünkü ruhsal armağanları Kutsal Ruh kendi arzusuna göre toplumun bina edilmesi ve yararı için verir (1 Korintliler 12:1-30).

Sevgi, sevinç, esenlik, sabır şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim olan Ruh’un meyvesinin, Ruh’la dolu bir yaşamın, sürekli gelişen ve kilisenin yararı için etkin olan kanıtı olduğuna inanırız (Galatyalılar 5:22-23). Her inanlının Tanrı ile birlikte yürümesi gerektiğine inanırız. Bu yürüyüş onu her türlü aşırılıktan, bağnazlıktan, şikayetçilikten uzak tutar, düşünceli, anlayışlı, dengeli, bağışlayan, gayretli, alçak gönüllü, özverili, Mesih benzerliğinde bir yaşama yönlendirir (Koloseliler 3:12-13).

11)    MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİ

İsa Mesih’in yakın bir zaman tekrar görülebilir bir biçimde geleceğine inanırız. Mesih yücelik bulutlarında, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı’nın borazanıyla gökten inecektir (1. Selanikliler 4:16-17). Bu olayın zamanını önceden kimse bilmemektedir (Matta 24:36). Önce Mesih’e ait ölüler dirilecektir ve daha sonra yaşayan inanlılar Rab’bi karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürülecekler. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacaklardır (1. Selanikliler 4:17). İsa Mesih’in tekrar geleceği gerçeği bütün inanlıların yaşamını ve hizmetlerini bütünüyle etkiler (2. Petrus 3:1-18; 1.Yuhanna 3:1-3).

12)    KİLİSE

Kilise bir bina değildir, Kilise İsa Mesih imanlılarının oluşturduğu topluluktur. Kilise İsa Mesih’in bedenidir ve kilisenin Başı İsa Mesih’tir (1. Korintliler 12:12-27; Efesliler 4:15-16). İsa Mesih’e iman eden her kişi İsa’nın kilisesinin bir üyesidir. İsa Mesih’in kilisesi evrenseldir. İsa Mesih’in baş olduğu bu bedenin üyeleri (Efesliler 4:15-16) üzerilerine düşen yükümlülükleri güçleri ve armağanları ölçüsünde yerine getirmek (İbraniler 10:24-25), Tanrı’nın egemenliğinin gelişmesi için gayret göstermek ve Mesih’in müjdesini herkese duyurmak (Matta 24:14; Matta 28:19-20), inanlı paydaşlığıyla ve Ruh’ta birlikte davranarak başkalarının yüreklerini taşımak, Mesih’in buyruklarına uymak, kutsallık içinde Tanrı’ya tapınmak, birbirlerine öğüt vermek, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerde şükranla Tanrı’ya nağmeler yükseltmek (Koloseliler 3:16), birbirlerini teşvik etmek, bina etmek ve imanda pekiştirmek, uyum içinde çalışmak her inanlının sorumluluğudur. İnanlılar bir beden olarak Mesih’in verdiği merhamet örneğini izleyerek inanlı olan yada olmayan insanların toplumsal ve insani gereksinimlerinin karşılanması için çaba gösterirler.

Tanrı’nın kilisesini yönetmek üzere atadığı ve inanlıların canları için hesap verecek olan önderlere itaat etmek ve onları dualarla desteklemek de kilise üyelerinin sorumluluğudur. (İbraniler 13:17-18; 1. Timoteos 2:1-2).

Mecburiyetten dolayı yada isteksizce değil ama sevinçle ve cömertçe ondalık ve bağış vermek Tanrı’ya ait olanı O’nun evine doğru bir biçimde geri vermektir. Tanrı bu biçimde ondalık ve bağış verenleri kat kat fazlasıyla kutsayacaktır (Malaki 3:10; Luka 6:38; 2. Korintliler 9:7).

13)    DEVLET

Devlet yöneticilerinin toplumun yararı ve düzeni açısından Tanrı’dan aldıkları yetkiyi kullandıklarına inanırız (Romalılar 13:1-3). Hükümet ve tüm devlet yöneticileri için dua edilmeli onlara itaat edilmeli ve yardımcı olunmalıdır (1. Petrus 2:13-17; 1. Timoteos 2:1-2). Kendisine iman edenlerin en üst egemeni, krallar Kralı, rablerin RAB’bi, bütün vicdanların sorumlu olduğu kişi RAB’bimiz İsa Mesih’tir (Elçilerin İşleri 5:29;Vahiy 19:16).

14)    GÖKSEL YARGI

Bütün insanların, yaptıkları iyi yada kötü şeylerin karşılığını almak üzere Tanrı’nın yargı kürsüsünün önüne çıkacağına inanırız (2. Korintliler 5:10). Bütün insanlık ayrıca imanları temel alınarak yargılanacaktır. İmanlı olmayanlar sonsuz cezaya çarptırılacak

buykamagrausa.com

, imanlılar ise sonsuz yaşamlarını sürdüreceklerdir (Matta 13:41-43; Vahiy 20:11-15).

15)    CENNET VE CEHENNEM

Yaşayan Tanrı’nın görkemli konutu olan ve yine Tanrı tarafından inşa edilen,  RAB İsa’nın çocukları için hazırladığı, Kuzu’nun kanı ile yıkanan Mesih imanlılarının yaşayacağı yerin cennet olduğuna inanıyoruz (1. Korintliler 2:9; Yuhanna 14:1-3; Vahiy 22:5). Orada karanlık ya da gece, yas, göz yaşı, ölüm ya da her hangi kötü bir şey olmayacaktır (Vahiy 21:4).

Büyük bir karanlığın ve sonsuz kederin egemenlik süreceği, ateşin ve elemin eksik olmayacağı, şeytan ve onun kötü ruhları için hazırlanmış olan ve Kurtarıcı İsa Mesih’i kabul etmeyenlerin de içine atılacağı, içine girenlerin sonsuza dek kalacakları cehennemin varlığına inanırız (Matta 13:41-43; 25:41; 2. Selanikliler 1:5-10; Vahiy 14:10-11)..

You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum yap !

Contact Form Powered By : XYZScripts.com